نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

فاطمه بهرام پور
فاطمه بهرام پور مسابقات نقاشی کودک ومحرم پایه تحصیلی : چهارم شهر : سبزوار رتبه :
بیتا پارسیان
بیتا پارسیان مسابقات نقاشی کودک ومحرم پایه تحصیلی : چهارم شهر : سبزوار رتبه :
ستایش روحانی
ستایش روحانی مسابقات نقاشی کودک ومحرم پایه تحصیلی : ششم شهر : سبزوار رتبه :