موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

نازنین زهرا ربیعی
نازنین زهرا ربیعی مسابقات خوشنویسی پایه تحصیلی : ششم شهر : سبزوار رتبه : اول شهرستان
تئاتر عروسکی
تئاتر عروسکی مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : شهر : سبزوار رتبه : دوم شهرستان
فاطمه بهرام پور
فاطمه بهرام پور مسابقات نقاشی کودک ومحرم پایه تحصیلی : چهارم شهر : سبزوار رتبه :
بیتا پارسیان
بیتا پارسیان مسابقات نقاشی کودک ومحرم پایه تحصیلی : چهارم شهر : سبزوار رتبه :
حنانه برزویی
حنانه برزویی مسابقات نقاشی کودک ومحرم پایه تحصیلی : اول شهر : سبزوار رتبه :
ستایش روحانی
ستایش روحانی مسابقات نقاشی کودک ومحرم پایه تحصیلی : ششم شهر : سبزوار رتبه :